@باشگاه وی-رویال مینی سیتی
........................... 6-7 ...........................
@باشگاه وی-رویال مینی سیتی
........................... 7-3 ..........................